Letselschade veroorzaakt door dieren - Ottenschot Letselschade

Letselschade veroorzaakt door dieren

Het komt met enige regelmaat voor dat mensen worden gebeten door bijvoorbeeld een hond. Of mensen die een trap krijgen van een paard. De grote vraag die dan om de hoek komt kijken: wie is er aansprakelijk voor de letselschade die veroorzaakt is door dieren?

Is de bezitter van het dier aansprakelijk?

In artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Er is sprake van een  risicoaansprakelijkheid. In dat geval moet de schade wel zijn aangericht door de eigen activiteit van het dier. De eigen energie en het onberekenbare karakter van het dier is bepalend voor de aansprakelijkheid.

Welke dieren vallen onder artikel 6:179 BW?

Onder artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek vallen alle dieren die normaliter door mensen worden gehouden. Het artikel is niet van toepassing in het geval van letsel veroorzaakt door wilde dieren. Verder vallen bacteriën en virussen niet onder dit artikel. Dit betekent overigens niet dat er dan geen aansprakelijkheid kan zijn, maar dit valt dan wellicht onder een ander wetsartikel.

Er moet sprake zijn van door een dier aangerichte schade. Het moet gaan om eigen gedragingen van het dier. Als het dier de aanwijzingen van zijn baas opvolgt, dan is er geen sprake van eigen gedragingen van het dier en kan aansprakelijkheid niet op artikel 6:179 BW worden gebaseerd. Dit betekent echter niet dat de schade niet verhaald kan worden. Dit is wellicht mogelijk op basis van een ander wetsartikel.

Bepaling aansprakelijkheid

De bezitter van het dier is in geval van een eigen gedraging van het dier aansprakelijk voor de schade. Ook al is het  dier weggelopen, dan nog kan de bezitter  aansprakelijk worden gesteld op basis van artikel 6:179 BW. Indien het dier wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid op degene die het bedrijf uitoefent. In de meeste gevallen is de bezitter ook de eigenaar, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In het geval van bijvoorbeeld schade door een paard kan ook de manege of de ruiter aansprakelijk zijn.

Uitsluitsel artikel 6:162 BW

In artikel 6:179 BW is het volgende opgenomen: “De bezitter van het dier is aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad”. Wat betekent dit?

De vraag die beantwoord moet worden is of de bezitter van het dier aansprakelijk zou zijn geweest op basis van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) wanneer hij de gedraging van het dier in zijn macht zou hebben gehad en bewust zou hebben toegelaten. Indien het antwoord op deze vraag nee is, is de bezitter ook niet aansprakelijk op basis van artikel 6:179 BW (aansprakelijkheid voor dieren).

Stel dat je op straat loopt en je wordt overvallen. Je hond is je achterna gelopen en zet zijn tanden in het been van de overvaller. Jij als bezitter van de hond bent dan niet aansprakelijk voor het letsel van de overvaller op grond van 6:162 BW en/of 6:179 BW, aangezien er sprake is van noodweer.

Ottenschot helpt u

Twijfelt u over de aansprakelijkheid? Of heeft u vragen? Bel ons op telefoonnummer 085-4842100, wij staan u graag te woord.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade