Wat is affectieschade? - Ottenschot Letselschade

Wat is affectieschade?

Affectieschade is de immateriële schade die voortkomt uit het verdriet doordat een naaste ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Wie kunnen er aanspraak maken op vergoeding van affectieschade?

Per 1 januari 2019 bestaat er een wettelijke grondslag voor vergoeding van affectieschade geleden door de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en zijn ouders. Aan stiefouders en stiefkinderen wordt dezelfde vergoeding toegekend als aan biologische verwanten. Wel moet er dan sprake zijn van een relatie in gezinsverband met een duurzaam karakter.

Wat wordt verstaan onder ernstig en blijvend letsel?

Uit de toelichting blijkt dat het moet gaan om zeer ernstig en blijvend letsel. Als indicatie is een percentage functionele invaliditeit van 70% genoemd. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan een hoge dwarslaesie of ernstig hersenletsel. Het percentage functionele invaliditeit is echter niet van doorslaggevende betekenis. Zeer ernstige letsels die van grote invloed zijn op de relatie kunnen tevens tot een aanspraak op vergoeding van affectieschade leiden als het percentage functionele invaliditeit lager ligt dan 70%.

Wat is de omvang van de vergoeding van affectieschade?

De omvang van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000 per persoon.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade