Privacyverklaring - Ottenschot Letselschade

Privacyverklaring

Privacyverklaring Ottenschot Letselschade.

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Ottenschot Letselschade (hierna te noemen: Ottenschot). Ottenschot houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Daarnaast neemt Ottenschot passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan

Inleiding

In deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel dit gebeurt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Tevens vermelden wij hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Grondslag gegevensverwerking

Bij ons kantoor vindt gegevensverwerking plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen u en ons kantoor, wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, wegens een gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming.

Betrokkenen

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers van de website;
 • bezoekers van de kantoorlocaties;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen van Ottenschot persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en student-stagiaires.

Doeleinden verwerking

Ottenschot verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het onderhouden van contact;
 • het verbeteren van de website www.ottenschot.nl;

 

Rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden (zoals opgesomd in de artikel 6 AVG):

 

Toestemming; Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Overeenkomst of willen aangaan van een overeenkomst; Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, dan verwerken wij persoonsgegevens als – en voor zover – dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang;- Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Persoonsgegevens delen met derden

Ottenschot geeft u persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier (denk hierbij aan bijvoorbeeld een verzekeraar, een deskundige of een advocaat) of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren van uw persoonsgegevens

Ottenschot heeft maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Onze website is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.  Het kantoorpand is voorzien van een alarmsysteem en deugdelijke sloten.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Bewaartermijnen

Bewaartermijn gegevens sollicitaties

Bij verzoek om in portefeuille te worden gehouden

4 weken

1 jaar

Bewaartermijn van uitbehandelde dossiers 10 jaar

 

 

Website en cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan Ottenschot vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Leonie Kemperink  via leonie.kemperink@ottenschot.nl.

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht zij uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigen en vaststellen van deze privacyverklaring

Wij hebben het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website(s) gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is op 1 januari 2019 vastgesteld. 

 

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade