Schadevergoeding bij letsel - Ottenschot Letselschade

Skeafergoeding by letselskea

Skeafergoeding by letselskea

Jo hawwe letselskea oprûn by in bedriuwsûngelok, ferkearsûngelok of in oar ûngelok en wolle de skea ferhelje op de feroarsaker fan it ûngelok of op jo eigen Skeafersekering Ynsitter (SFY). Wolle jo in letselskea claime, ús spesjalisten helpe jo graach op wei. Om de skea dêrfoar te claimen is in yngeande letselskea berekkening in earste stap. Us eksperts binne hjiryn spesjalisearre. Sy witte wat se foar jo as skeafergoeding claime kinne en dat is faak mear as jo as partikulier tinke!

Haw ik rjocht op skeafergoeding?

As jo te krijen hawwe mei geastlike en/of lichaamlike skea as gefolch fan in ûngemak dêr’t in oar foar ferantwurdlik is of hawwe jo in SFY ôfsletten, dan hawwe jo meastal rjocht op skeafergoeding. It is hjirfoar wichtich om wat saken yn kaart te bringen:

 • Wat is der krekt bard?
 • Is it ûngelok noch net ferjierre?
 • Is de feroarsaker fan it ûngelok fersekere?
 • Hawwe jo skea lije?
 • Kinne jo in skeaclaim yntsjinje?
 • Wa is der oanspraaklik foar it ûngelok?

Us letselskeaspesjalisten bringe dat yn it earste kontaktmomint yn kaart en sykje foar jo út oft jo in letselskeaclaim yntsjinje kinne en wat de goede ferfolchstappen binne. Lês mear oer ús wurkwize.

De proseduere fan jo skeafergoeding

Jo hawwe rjocht op skeafergoeding as in oar jo letselskea tabringt of wannear’t jo jo skea ferhelje kinne op jo SFY. Dy skea omfettet de skea dy’t der lije en noch te lijen hat, sawol materieel as ymmaterieel. Om jo letselskeaclaim yn gong te setten moat de tsjinpartij oanspraaklik steld wurde oft de skea op jo SFY meld wurde. De foardering moat goed ûnderboud wurde mei (skriftlik) bewiis. Wy hawwe de kennis en ûnderfining om derfoar te soargjen dat jo de skeafergoeding krije dêr’t jo rjocht op hawwe. It is belangryk om op ’e tiid te hanneljen sadat jo rjocht op skeafergoeding net ferjierret. Wy soargje foar de berekkening fan de letselskea, oanspraaklikheidsstelling, it yntsjinjen fan de skeaclaim en dêrnei de ôfwikkeling fan jo saak.

Nim kontakt mei ús op

Binne jo benaud foar de hege kosten foar it ynskeakeljen fan ús letselskeaspesjalisten?Dat is net nedich! De oanspraaklike feroarsaker moat ek ús kosten fergoedzje. Jo betelje dus neat!
Wolle jo mear ynformaasje of wolle jo witte wat wy foar jo betsjutte kinne? Nim rêstich kontakt mei ús op foar fergees advys! Belje ús ûnderntoaroeren op nûmer 085 48 42 100 of folje ús kontaktformulier yn.

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade