Algemene voorwaarden - Ottenschot Letselschade

Algemene voorwaarden

Opdrachtverlening

De opdrachtgever geeft Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. de opdracht zijn/haar belangen te behartigen ter zake het verhaal van de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade ten gevolge van het hem/haar overkomen voorval.

Aard van de dienstverlening

De behartiging van de belangen van de opdrachtgever door Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. bestaat uit het buiten rechte vaststellen van de aansprakelijkheid en de schade en het verkrijgen van voldoening van de vastgestelde schade buiten rechte. De vergoeding van de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn en die door opdrachtnemer worden verricht, worden buitengerechtelijke kosten genoemd. Dit houdt in dat Ottenschot Letselschade­specialisten B.V. in principe de schade verhaalt zonder tussenkomst van de rechter.

Inschakelen deskundigen

Met betrekking tot het inschakelen van andere deskundigen dan de voor opdrachtnemer werkzame medisch adviseurs zullen zonodig aanvullende afspraken met de opdrachtgever worden gemaakt.

Doorzenden gegevens

Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of aan diens verzekeringsmaatschappij, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. Hieronder valt ook de medische informatie. Deze medische informatie wordt door opdrachtnemer enkel en alleen doorgezonden aan de medisch adviseur van de wederpartij in gesloten enveloppe met de tekst “medisch geheim”.

Medische gegevens

Bij de behandeling van de zaak kan het voorkomen dat er medische informatie wordt opgevraagd bij de behandelende medici (huisarts, fysiotherapeut, specialist, verzekeringsbedrijfs(arbo)arts en derge­lijke). De te ontvangen medische informatie zal worden voorgelegd aan een medisch adviseur.

Met het ondertekenen van de medische machtiging(en) en de opdrachtovereenkomst machtigt opdrachtgever Ottenschot Letsel­schade­specialisten B.V. om namens en voor rekening van opdracht­gever de benodigde medische informatie en advisering in te winnen.

Opdrachtgever machtigt de medisch adviseur om de daaruit voortvloeiende informatie en factuur naar het adres van Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. te sturen en machtigt in dat verband laatstgenoemde om namens en voor rekening van opdrachtgever haar te betalen. Tevens wordt machtiging verleend om de betaalde facturen te verhalen op de aansprakelijke partij.

Informatie

Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. houdt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schade­regelingproces. Opdrachtnemer is gerechtigd de verwijzende partij inzicht te verschaffen in de stand van zaken waartoe opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk heeft gemachtigd.

Behandeling van de zaak

Indien en zolang Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. de desbetreffende schadeaangelegenheid behandelt, is de opdracht­gever verplicht alle gewenste medewerking te verlenen, de juiste inlichtingen te verstrekken en alle in zijn/haar bezit zijnde stukken die van belang zijn voor een adequate behandeling van de schadeaangelegenheid, ter beschikking te stellen.

Beëindiging opdracht

Indien de opdrachtgever de opdracht aan  opdrachtnemer beëindigt zonder dat de zaak middels een overeenkomst met de wederpartij is afgewikkeld of indien hij/zij niet voldoet aan het bepaalde in het vorige artikel zal Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. de inmiddels gemaakte buitengerechtelijke  en andere openstaande kosten met inbegrip van de kosten van derden zoals medisch adviseurs etc. aan de opdrachtgever in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze kosten omgaand aan opdrachtnemer te betalen. Daarnaast heeft opdrachtnemer de bevoegdheid deze kosten te verrekenen met de door de wederpartij verstrekte of te verstrekken voorschotten. Over de kosten is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de kosten gedeclareerd werden aan de wederpartij. In voornoemde gevallen zal opdrachtnemer de kosten dus niet meer verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Opdrachtgever kan op ieder moment opdrachtnemer verzoeken om een overzicht van de in rekening gebrachte kosten.

Kosten juridische bijstand

De buitengerechtelijke kosten worden door Ottenschot Letsel­schade­specialisten B.V. verhaald op de aansprakelijke partij hetgeen wettelijk geregeld is. Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. zal deze kosten als een afzonderlijke schadepost -dus los van de overige schade- vorderen.

Bedoelde kosten komen toe aan Ottenschot Letselschadespecia­listen B.V. en zullen worden overgemaakt op rekeningnummer 32.21.67.140 ten name van Ottenschot Letsel­schadespecialisten B.V. te Hengevelde.

Bij een schulddeling binnen de letselschade zal opdrachtgever naar rato van de overeengekomen schulddeling het door de wederpartij onbetaalde gedeelte aanvullen, uiteraard enkel en alleen wanneer de schulddeling op de buitengerechtelijke kosten van toepassing is.

Overdracht van de kosten

De opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. rechtstreeks bij (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Ottenschot Letselschadespecialisten B.V.

Betalingen van wederpartij

Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. is gemachtigd gelden te ontvangen van de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij op rekeningnummer 32.21.57.056 (Rabobank) ten name van Stichting Beheer Derdengelden.

Wijziging bank-/girorekening

Indien tijdens de behandeling van de opdracht/de behandeling van de zaak, het bank- of girorekeningnummer van opdrachtgever wijzigt, dient opdrachtgever dit tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer te laten weten om opdrachtnemer de gelegenheid te geven de verzekeraar daarvan op de hoogte te stellen. Als opdrachtgever in gebreke blijft de wijziging zoals bedoeld door te geven, kan opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering van Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. wordt uitbetaald. De voorwaarden van deze verzekering worden op verzoek van opdrachtgever toegestuurd.

Akkoordverklaring/opdrachtbevestiging

De opdrachtgever ontvangt van Ottenschot Letselschadespecialisten B.V. ter ondertekening een opdrachtovereenkomst, waarmee hij/zij aangeeft akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade