Voorschot letselschade - Ottenschot Letselschade

Voorschot letselschade

Als slachtoffer moet je in de praktijk de opgelopen schade voorfinancieren. Problematisch, want die schade was niet gewild en bovendien is lang niet iedere slachtoffer financieel voldoende draagkrachtig. Het kan dan ook weken duren voordat de schade erkend wordt en dan nog zal een eventuele verzekeraar pas na veertien dagen tot uitbetaling overgaan. Gelukkig is er, in sommige gevallen, de mogelijkheid om een voorschot te verkrijgen tijdens deze financieel moeilijke periode.

Doel voorschot letselschade

Het voornaamste doel is uiteraard om de financiële druk te verminderen. Zo’n voorschot hoeft hierbij niet een eenmalig gebeuren te zijn, maar kan verschillende keren worden aangevraagd.

Een voorschot kan worden uitgereikt als er nog geen medische eindtoestand is bereikt of als we de totale letselschade nog niet exact kunnen begroten. Beide situaties staan de betaalbaarstelling van het voorschot niet in de weg. Het voorschot geschiedt op netto basis: er is geen inkomstenbelasting verschuldigd.

Voorwaarden voor de uitbetaling van het voorschot

De totale schade hoeft helemaal niet vast te staan, maar de aansprakelijkheid wel. Zo moet een fout aan een persoon kunnen worden toegerekend, moet er schade zijn ontstaan (ongeacht de grootte ervan) en moet er een verband zijn tussen die fout en de schade.

Over het algemeen wordt een voorschot toegestaan om de kosten te dekken die u intussen heeft moeten maken. Dit is de zogenaamde geleden schade. Ook kan een voorschot worden toegekend voor kosten die u op korte termijn zal moeten maken.

Afhandeling van het voorschot

Wanneer de totale letselschadevergoeding wordt begroot, zullen de betaalde voorschotten in mindering worden gebracht. Het verschil tussen de totaal begrote letselschadevergoeding en de betaalde voorschotten zullen nadien aan u worden overgemaakt. Ook hier geldt dat u deze vergoeding niet moet aangeven in uw inkomstenbelastingopgaaf.

Mogelijk wel vermogensbelasting

Als de slotuitkering boven een bepaald bedrag komt, bent u echter wel vermogensbelasting verschuldigd. Uw schade-expert kan u hier meer over vertellen en zal bij een berekening rekening houden met het bedrag aan vermogensbelasting.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade