Verjaring - Ottenschot Letselschade

Verjaring

Stel: u wordt door een hond gebeten, uw dochtertje van acht jaar oud komt als voetganger in botsing met een fietser die geen voorrang verleent of u wordt als fietser door een auto aangereden en loopt hierdoor letsel op. Door deze gebeurtenissen ontstaat een vordering op de schadeveroorzakende partij. Na verloopt van tijd verjaart de vordering die u heeft. Maar hoe lang hebt u het recht om die vordering bij de schadeveroorzakende partij te innen?

Algemene regels

Artikel 3:310 BW geeft de algemene regel voor verjaring. Als u bekend bent met zowel de schade als de aansprakelijke persoon, moet u uw vordering binnen vijf jaar instellen. Als deze vijf jaar zijn verstreken en u heeft niets gedaan, dan kunt u de vordering niet meer in rechte afdwingen.

Een verjaringstermijn kan worden gestuit. Door een stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar te lopen. Door de volgende handelingen wordt de verjaring gestuit:

  • Een erkenning van aansprakelijkheid.
  • Een schriftelijke mededeling aan de schadeveroorzakende partij waarin u ondubbelzinnig laat weten dat u recht op nakoming van uw vordering tot schadevergoeding wenst.
  • Het laten uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift met daarin uw vordering.

Afwijkende regeling bij schade veroorzaakt door een auto

In het geval van de fietser die door een auto werd aangereden, geldt echter een andere regeling. Er bestaat namelijk een rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar van de auto. Artikel 10 lid 1 WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) bepaalt dat de verjaringstermijn voor dit rechtstreekse vorderingsrecht op een verzekeraar drie jaar is, te rekenen vanaf de dag van het ongeval. Na die drie jaar kunt u geen gebruik meer maken van het rechtstreekse vorderingsrecht. Binnen vijf jaar na het ongeval kunt u zich echter nog wel met uw vordering wenden tot de schadeveroorzakende partij zelf.

Als u zich binnen drie jaar tot de verzekeraar hebt gewend en er onderhandelingen zijn over uw schade, dan loopt er geen verjaring (artikel 10 lid 5 WAM). Door iedere briefwisseling of mondelinge bespreking van de verzekeraar wordt de verjaringstermijn gestuit. Alleen als de onderhandelingen op ondubbelzinnige wijze zijn afgebroken door de verzekeraar, gaat de verjaringstermijn van drie jaar weer lopen.

Afwijkende regeling bij minderjarigen

Ook voor minderjarigen die letsel oplopen bestaat een andere regeling. Bij hen begint de verjaringstermijn pas te lopen op hun achttiende verjaardag. In het geval van uw acht jaar oude dochtertje loopt de termijn dus tot 15 jaar na de dag van het ongeval.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade